kiの類語・関連語

表示回数: 1429

主な類語・関連語

χ ri kuma popo seki ya kichi hiji saku taka zou yu ka kko tyan ku kami mugi shimo matsu buki ryou yosi sugi buta huku sen otome kuri tsu mizu meru mitsu noki yaku Masa taro iki shi nobu saba uma nosuke ken gen syo koh yo shino toko chiyo maki mono kky hei yuu Kou kani jyu yoshi kawa gyo sima tuba mika suna Kei moto _2525 hiro mae chika kino Ko chi kei suke mari oya kame zakura suda mei yuka duki sumi suku wara chii kazu goma bata oru tei hata Ku zora ichiro nasu mochi yama masa shiro yaki ko ji sa kou mura kiki syou ten nashi papa oka

日本語 WordNet

《ki》

品詞 意味 類語
名詞 中国哲学において全てのものが持っていると考えられる循環する気 、 伝統的な漢方薬において、体の陰型と陽型のバランスは、健康にとって不可欠であると考えられている
日本語:
χ
英語:
qi
chi
ch'i
名詞 大地を擬人化した女神 、 アッカドのアールールーに相当する
日本語:
英語:

日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License

Wikipedia 上の
「ki」

類語・関連語 類似度
1 seki 72%
2 ya 71%
3 kichi 69%
4 hiji 69%
5 saku 69%
6 taka 69%
7 zou 68%
8 yu 68%
9 ka 68%
10 kko 68%
yahoo_news 上の
「ki」

類語・関連語 類似度
1 seki 74%
2 ko 72%
3 yu 71%
4 ka 70%
5 taka 70%
6 kichi 70%
7 saku 70%
8 ku 69%
9 yo 69%
10 kko 69%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 クロちゃん
2 リア充
3 理解
4 尊敬
5 軽率
6 議論
7 白目
8 侵略
9 変人
10 我慢