kiの類語・関連語

表示回数: 824

主な類語・関連語

χ shi ba ka sa ta o ke po nu pa ru gu ar ir us ge na si ma ri ne su ga ra chi fa lo ko ti ca ya es ni ly ho eh tu ed pe ro yu za san ye se ae ai ku yo oo az cha om bo ah pl va te -, yi Cy zi Ma ay proto er Ms gi six u tt go ji Ja bi um hi Yo para wo pro rev e oh os no Nor ich hey ur Freiwilligen man nom sit Yu lib ot dan four so seki taka kichi saku kko hiji matsu tyan ken zou sen mitsu tsu yosi kami ryou gen buki mugi kuri mizu shimo syo maki meru buta otome sugi uma yama iki huku koh Masa taro noki mae nobu yoshi kou kei kani moto gyo yuu nosuke sima suna shino toko Ko mei chiyo suda jyu kawa yaku mono suke hei kino mari mika saba kame kazu chii zora shiro ichiro kky mura Kou zakura duki tuba chika masa _2525 kiki tei suku syou sumi ten nashi hiro Kei papa oka

日本語 WordNet

《ki》

品詞 意味 類語
名詞 中国哲学において全てのものが持っていると考えられる循環する気 、 伝統的な漢方薬において、体の陰型と陽型のバランスは、健康にとって不可欠であると考えられている
日本語:
χ
英語:
qi
chi
ch'i
名詞 大地を擬人化した女神 、 アッカドのアールールーに相当する
日本語:
英語:

日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License

Wikipedia 上の
「ki」

類語・関連語 類似度
1 ba 82%
2 ka 78%
3 sa 78%
4 ta 78%
5 o 77%
6 ke 76%
7 po 76%
8 nu 76%
9 pa 76%
10 ru 76%
yahoo_news 上の
「ki」

類語・関連語 類似度
1 seki 74%
2 ko 72%
3 yu 71%
4 ka 70%
5 taka 70%
6 kichi 70%
7 saku 70%
8 ku 69%
9 yo 69%
10 kko 69%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 支配
2 判断
3 バイト
4 爆睡
5 トランプ
6 尊敬
7 クロちゃん
8 キリスト
9 イライラ
10 我慢