kaの類語・関連語

表示回数: 1305

主な類語・関連語

ya mika yo oya koto buki noki kami yu ku mugi kko chi yuu sato sen tan zou iya jyu yosi ken saba fumi mari gami kazu mame eda sugi iro teru suna syo mei kabe kubo Yoshi kake tuki huku taka shimo sima hata bata hei uma maki kato yaki saku buta otome hiro mae toko taro Ko koshi yuki usagi kuri kino mana yaku sono nobu zaki suda ma kaze kichi katsu shige duki moto ryou yuka tetsu uka Kei uru hiko kana masa suko iki neru saki aka tyan nari kani toku mochi kita pika maro ichiro ko Ka sa da chiyo ga zora kei yama Kou ako kusa kame tsuki koh oru omu gyo chii mura mako

日本語 WordNet

《ka》

品詞 意味 類語
名詞 未知の神 、 プラジャーパティとブラフマンの別名
日本語:
英語:

日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License

Wikipedia 上の
「ka」

類語・関連語 類似度
1 ya 77%
2 mika 75%
3 yo 75%
4 oya 75%
5 koto 74%
6 buki 74%
7 noki 74%
8 kami 74%
9 yu 74%
10 ku 74%
yahoo_news 上の
「ka」

類語・関連語 類似度
1 mika 80%
2 buki 80%
3 koto 79%
4 ko 79%
5 yu 79%
6 mugi 78%
7 sen 78%
8 kami 78%
9 yosi 78%
10 yuu 78%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 ツンデレ
2 議論
3 安倍総理
4 我慢
5 カービィ
6 トランプ
7 プレゼン
8 侵略
9 象徴
10 変人