kaの類語・関連語

表示回数: 700

主な類語・関連語

ta yu ye sa ba ke ki ma nu ar ri ge po si ro ya ga ra pa na fa pe san ku chi ir o va lo cha yo tu ko ho ji hi ur oo ni ti bo es ah ROW -, nation yi za az Ko ru us proto six Yo ai u vu gu non ae Ma fu ot su er ul Ri four KI con Ja bi Ha round Non é um CON tabe je anti sen din te Se go kai Wo shi se ultra Ra gi Doo find sit tai eh pre mika buki koto mugi kami yosi yuu kko zou Ka oya jyu noki mari sugi ken kazu iro gami syo mame maki koshi sato tuki toko kubo da mei hei iya taka sima suna huku saku mae kake kani chiyo Kei fumi tyan otome zora uma eda kei bata buta duki kabe kuri saba ryou yama shimo kino katsu Kou suda zaki teru ako sono yaki taro kichi kusa pika kita hiko kame masa saki shige toku tsuki koh oru uka omu gyo mochi chii hata moto mura hiro mako

日本語 WordNet

《ka》

品詞 意味 類語
名詞 未知の神 、 プラジャーパティとブラフマンの別名
日本語:
英語:

日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License

Wikipedia 上の
「ka」

類語・関連語 類似度
1 ta 80%
2 yu 80%
3 ye 80%
4 sa 79%
5 ba 79%
6 ke 78%
7 ki 78%
8 ma 78%
9 nu 77%
10 ar 77%
yahoo_news 上の
「ka」

類語・関連語 類似度
1 mika 80%
2 buki 80%
3 koto 79%
4 ko 79%
5 yu 79%
6 mugi 78%
7 sen 78%
8 kami 78%
9 yosi 78%
10 yuu 78%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 我慢
2 イライラ
3 バイト
4 軽率
5 リア充
6 聖徳太子
7 カービィ
8 変人
9 プログラミング
10