daの類語・関連語

表示回数: 1413

主な類語・関連語

地方検事 silva Silva Antonio José di con Maria della Costa Juan História de Villa dos Nacional Guerra São Francisco Soccerway Carlos SECTUR Ka no ka Ku iro kko Ik ken sa Ko ko mari ya uma eda sha hei oya ga iya zou mae toko ku aba hata hiko bara buta gami yosi sugi yan kami kita ba mura katsu ao aya sima kei kky moto bata san nobu ja suda ida Yama eru maki kusa na shi rei hino chiyo taka ichiro mei mana Na yo Yoshi ne ż sono kichi noki aji matsu yuu buki Matsu hiji uru bi bon mugi kubo suna mika lin zn sen negi Miya Ak oru koto yaku ma chika tsubasa kh gara nya ota

日本語 WordNet

《da》

品詞 意味 類語
名詞 裁判所管轄地区の公式の検察官
日本語:
地方検事
英語:
district_attorney
da

日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License

Wikipedia 上の
「da」

類語・関連語 類似度
1 silva 68%
2 Silva 68%
3 Antonio 66%
4 José 66%
5 di 65%
6 con 65%
7 Maria 65%
8 della 64%
9 Costa 64%
10 Juan 64%
yahoo_news 上の
「da」

類語・関連語 類似度
1 Ka 78%
2 no 78%
3 ka 75%
4 Ku 75%
5 iro 75%
6 kko 74%
7 Ik 74%
8 ken 74%
9 sa 74%
10 Ko 74%
ルイタンの検索結果はAIが自動的に生成しております。一部不適切なキーワードが含まれていることもあります。ご了承ください。


よく検索される単語

1 ケンカ
2 クロちゃん
3 トランプ
4 プレゼン
5 聖徳太子
6 リア充
7 菅田将暉
8 プログラミング
9 さんま
10